+48 507 622 155               kontakt@strefa-masazu.com

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Terapii Naturalnych Dariusz Dędek, ul. Władysława Króla 31, 94-039 Łódź, NIP: 9471253030.
  2. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem pisząc na adres email kontakt@masaz-lodz.com.pl lub telefonicznie na numer 510 214 857.
  3. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  5. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od nas informacji o ofertach lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Kategorie Pani/Pana danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne dane dedykowane do udzielenie usługi.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym: dostawcy usług IT.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.